Regulamin Biblioteki

Regulamin wypożyczalni

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
 2. Bibliotekarz decyduje o tym, które dokumenty mogą być wypożyczone  do domu, a z których czytelnicy mogą korzystać tylko w czytelni .
 3. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki ( lektury szkolne na okres 2 tygodni, pozostałe książki na okres 3 tygodni).
 4. Czytelnik może dłużej korzystać z książki (jeżeli nauczyciel bibliotekarz wyrazi na to zgodę) pod warunkiem, że poprosi o prolongatę przed upływem terminu zwrotu.
 5. Książki i inne dokumenty można wypożyczać tylko osobiście.
 6. Wypożyczone dokumenty (książki, czasopisma, nośniki elektroniczne   i inne) należy oddać w niezmienionym stanie.
 7. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia wypożyczonego dokumentu, czytelnik oddaje inny egzemplarz tego samego tytułu ( rodzaju) albo zwraca jej równowartość ( po aktualnej cenie rynkowej, łącznie z kosztami zakupu).
 8. Przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone dokumenty należy obowiązkowo oddać do biblioteki (na 6 dni roboczych przed wystawieniem ocen z zachowania). Termin podawany każdorazowo w danym r-ku szkolnym. Niewywiązanie się ze zwrotu zbiorów bibliotecznych w terminie skutkuje obniżoną oceną z zachowania, na zasadach podanych w Regulaminie oceniania zachowania ucznia.
 9. Uczniom szczególnie wyróżniającym się w aktywie bibliotecznym przyznawane są nagrody na koniec roku szkolnego.

 

Regulamin czytelni

1. Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. W czytelni udzielane są informacje biblioteczne, bibliograficzne i rzeczowe.

3. Czytelnia udostępnia na miejscu książki z księgozbioru podręcznego, które podaje

nauczyciel bibliotekarz.

4 W czytelni prowadzone są zajęcia dydaktyczne przez nauczycieli bibliotekarzy, bądź

w korelacji z nauczycielami innych przedmiotów.

5. Korzystanie ze stanowiska komputerowego oparte jest na osobnych warunkach

( patrz: Regulamin korzystania z komputerów w czytelni).

6. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i używania telefonów

komórkowych oraz sprzętu muzycznego.

Regulamin korzystania z komputerów w czytelni

 1. Z komputerów mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy czytelni.
 1. Komputer w czytelni służy przede wszystkim do celów edukacyjnych ( wyszukiwania informacji w sieci Internet, opracowania tekstów, korzystania z programów dostępnych w bibliotece).
 2. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela bibliotekarza.
 3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu leżącego przy komputerze ( data, godność, klasa, czas korzystania).
 4. Jednorazowo można korzystać z komputera 1 godzinę. Przedłużenie czasu pracy należy uzgodnić z dyżurującym nauczycielem.
 5. NIE WOLNO!!! Zmieniać ustawień, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
 6. Zabrania się wkładania własnych dyskietek i innych nośników informacji elektronicznej do stacji dysków bez zgody nauczyciela dyżurującego.
 7. Użytkownik odpowiada materialnie za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania regulaminu.
 8. Za naruszenie regulaminu grożą kary: zakaz korzystania z komputerów  w czytelni przez określony (stosownie do przewinienia) czas ( od tygodnia do miesiąca).

 

 

Opracowała:

mgr Lidia Sabat

Dodatkowe informacje