SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Kandydatów do klasy 1I (z językiem angielskim - realizowanym na poziomie dwujęzycznym oraz matematyką i fizyką - realizowanymi na poziomie rozszerzonym częściowo w języku angielskim), poza ogólnie przyjętymi zasadami rekrutacji, obowiązuje przystąpienie do wewnętrznego sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022r. o godz. 10:00. Prosimy o zabranie na sprawdzian dowodu tożsamości (ważnej legitymacji szkolnej) oraz własnych przyborów do pisania.

Sprawdzian ma formę pisemnego testu poziomującego, umożliwiającego klasyfikację do poziomu B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CERF). Jest testem jednokrotnego wyboru sprawdzającym znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych, środków językowych oraz rozumienie tekstu czytanego.

Do klasy 1I mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych i uzyskali wynik co najmniej 40% możliwych do zdobycia punktów. Procentowy wynik ze sprawdzianu będzie mnożony razy 15 i doliczany do punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym.

Z przystąpienia do sprawdzianu zwolnieni  są laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego. Ci uczniowie zobowiązani są przedstawić dokumenty poświadczające ww. osiągnięcia - oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Ze sprawdzianu kompetencji językowych otrzymują oni maksimum możliwych do uzyskania punktów (15p.)

Przykładowe zadania testowe   

Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych  

REKRUTACJA

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej odbywa się na zasadach określonych w Zasadach i kryteriach rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach.

Uwaga:

W terminie od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r. należy

- w Systemie Elektronicznego Naboru wygenerować i wydrukować wniosek o przyjęcie do szkoły oraz złożyć go w formie papierowej wraz z niezbędnymi dokumentami w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru

- w sekretariacie VI Liceum Ogólnokształcącego lub drogą mailową (sekretariat@slowacki.kielce.eu) złożyć Deklarację przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych i (jeżeli ktoś posiada) dokument uprawniający do zwolnienia ze sprawdzianu. 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ZAINTERESOWANYCH NAUKĄ W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie szkoły w sali kolumnowej 4 kwietnia 2022r. o godzinie 16:15

Dodatkowe informacje