REGULAMIN IV EDYCJI
KONKURSU MŁODYCH GEOGRAFÓW
KIELCE 2019

Geografia uczy myśleć logicznie,
działać praktycznie i czuć artystycznie

"Konkurs Młodych Geografów" został objęty honorowym patronatem 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.


EUROPA

 

1. CELE KONKURSU

 • Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania geografią

 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami

 • Promowanie uczniów prezentujących wysoki poziom wiedzy i umiejętności geograficznych

 • Motywowanie do korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej 

2. TERMINARZ KONKURSU

 • Do 22.02.2019r. – zgłaszanie uczniów do udziału w konkursie, liczba miejsc jest ograniczona ( możemy przyjąć po 2 uczniów z każdej szkoły, maksymalnie 48 osób), decyduje kolejność zgłoszeń

 • 19.03. 2019r. – konkurs Młodych Geografów, ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste wręczenie nagród, w godz. 9.15 – 13.30, 

3. ORGANIZACJA KONKURSU

Organizatorem konkursu jest VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach. Za organizację, nadzór i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest zespół nauczycieli uczących geografii: Agata Górniak, Mariusz Kowalczyk

Konkurs odbędzie się w siedzibie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach przy ul. Gagarina 5, 25 – 031 Kielce w dniu 19.03.2019r.

w godz. 9.15 – 13.30

Konkurs adresowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas ósmych szkół podstawowych z terenu całego województwa świętokrzyskiego, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy geograficznej. Konkursu sprawdza wiedzę z zakresu geografii regionalnej. Każda edycja dotyczy innego kontynentu. W edycji 2019r odkrywamy Europę.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

1. Kategoria 1 – 24 uczniów z III klas gimnazjum

2. Kategoria 2 – 24 uczniów z klas VIII szkół podstawowych

Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesyłać na dołączonym do regulaminu formularzu najpóźniej do 22.02.2019r.:

mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opiekunowie uczniów zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do konkursu za pośrednictwem kontaktu podanego w formularzu zgłoszeniowym. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list zgłoszeniowych przed 22.02.2019r w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

4. PRZEBIEG KONKURSU

W konkursie biorą udział uczniowie zgłoszeni do konkursu. Każde gimnazjum z terenu województwa świętokrzyskiego może zgłosić 1-2 uczniów, każda szkoła podstawowa z terenu województwa świętokrzyskiego może zgłosić 1-2 uczniów.

Każdy uczeń samodzielnie rozwiązuje ten sam zestaw zadań z zakresu geografii regionalnej przygotowanych przez nauczycieli i uczniów z VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach. Zadania mają charakter testowy. Sprawdzana jest nie tylko wiedza, ale również umiejętności uczniów. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi (1,5 godziny zegarowej). Za każdą poprawną odpowiedź przyznawane są punkty (ilość punktów jest zależna od skali trudności zadania). Nie przyznaje się żadnych punktów karnych za odpowiedź niepoprawną.

Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych jest niedozwolone w czasie trwania konkursu.

Uczniowie zgłaszają się do szkoły wraz z opiekunami najpóźniej na 15 minut przed godziną rozpoczęcia konkursu, uczestnicy posiadają przy sobie ważne legitymacje szkolne oraz przybory do pisania, kalkulator.

Program:

9.15 – 9.45 – rejestracja uczestników

10.00 – 11.30 – test

11.45 – 12.45 – wykład

13.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ PRZEWIDYWANE NAGRODY

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 19.03.2019r w siedzibie liceum.

Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach (slowacki.kielce.eu).

Zwycięzcami konkursu zostają laureaci I miejsca w każdej kategorii oraz zdobywcy II i III miejsca jako uczniowie wyróżnieni.

Kategoria I –

uczniowie gimnazjum

Kategoria II –

uczniowie szkoły podstawowej

miejsce

tytuł dla ucznia

nagroda

miejsce

tytuł dla ucznia

nagroda

I

Laureat

Nagroda rzeczowa dla ucznia

i opiekuna oraz dyplom

I

Laureat

Nagroda rzeczowa dla ucznia

i opiekuna oraz dyplom

II

Wyróżnienie

za zajęcie II miejsca

dyplom

II

Wyróżnienie

za zajęcie II miejsca

dyplom

III

Wyróżnienie

za zajęcie III miejsca

dyplom

III

Wyróżnienie

za zajęcie III miejsca

dyplom

Każdy uczeń uczestniczący w konkursie może otrzymać informację o udziale, która zostanie wydana na życzenie jego opiekuna.

Konkurs jest zgłoszony do wykazu zawodów uprawniających do uzyskania dodatkowych punktów w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

i ponadpodstawowych.

 1. PUBLIKOWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Każdy uczestnik Konkursu Młodych Geografów podczas rejestracji udziału w dniu konkursu przedkłada za pośrednictwem nauczyciela podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) zgodę na udział w konkursie, publikowanie i przetwarzanie danych osobowych. Stosowny druk jest dołączony do formularza zgłoszeniowego.

 

 1. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

  Wiedza:

  Środowisko przyrodnicze Europy:

  - Położenie (matematyczne, fizycznogeograficzne), granice

  - Dzieje geologiczne i budowa geologiczna

  - Występowanie surowców mineralnych

  - Cechy ukształtowania powierzchni

  - Cechy klimatu

  - Sieć rzeczna, jeziora, wody podziemne

  - Gleby

  - Świat roślin i zwierząt

  Ludność i urbanizacja

  Rolnictwo

  Przemysł

  Usługi

  Współpraca międzynarodowa

  Konflikty

Umiejętności:

- Zadania obliczeniowe (np. obliczanie skali, rozciągłości południkowej, równoleżnikowej, obliczanie czasu, kąta padania promieni słonecznych, amplitud temperatur, bilansu wodny, gęstości zaludnienia, współczynnika PN, wysokości plonów, bilansu handlowego.

- Analiza treści mapy

- Analiza wykresów, diagramów, danych liczbowych

- Rozpoznawanie obiektów geograficznych na podstawie zdjęć 

8. WYKAZ PRZYKŁADOWEJ LITERATURY POMOCNEJ W PRZYGOTOWANIU SIĘ DO KONKURSU

 • Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z zakresu geografii na poziomie dotychczasowego gimnazjum oraz klasy ósmej szkoły podstawowej

 • Atlas Geograficzny Świat, Polska, PPWK – Nowa Era,

 • Flis J., Szkolny słownik geograficzny, WSiP, Warszawa 1999 r.,

 • J.Stasiak, Z. Zaniewicz; Vademecum Matura 2016 Geografia - Operon

 • http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/

 • J. Makowski; Geografia regionalna świata - PWN

 • Czasopismo: Geografia w Szkole

 

 

Dodatkowe informacje