Rada Rodziców przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego

ul. Gagarina 5

25-031 Kielce

NIP:959-101-44-40

Nr rachunku:

35 1020 2629 0000 9102 0009 1140

PKO BP SA Oddział I w Kielcach

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodniczący – Pan Rafał Boroński

Wiceprzewodniczący – Pan Paweł Kubicki

Sekretarz – Pani Katarzyna Grzesik

Skarbnik – Pani Jolanta Jasieńczuk

 

Rada Rodziców, działająca przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, uprzejmie informuje, iż w dniu 10.09.2018 r. podjęła decyzję o wyborze ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2018/2019 firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Jest to ta sama oferta, która obowiązywała w zeszłym roku szkolnym.  

Składka roczna wynosi 48 zł, przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł. Okres ubezpieczenia od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. w przypadku uczniów klas pierwszych i drugich, a dla uczniów klas maturalnych okres ten został wydłużony do 31.10.2019 r.

Polisa zapewnia uczniom ochronę przez cały rok i na całym świecie. Obejmuje swoją ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków, m.in. śmierć wskutek NW, trwały uszczerbek wskutek NW, koszty leczenia wskutek NW, pobyt w szpitalu wskutek NW, pokrycie kosztów rehabilitacji w skutek NW.

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

LIKWIDACJA SZKODY Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

NR  POLISY  UBEZPIECZENIOWEJ
W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

 COMPENSA   T.U.  S.A
 POLISA  typ  184  nr  1010261

 

Komitet studniówkowy działający przy VI LO im. J.Słowackiego w Kielcach informuje, że opłata za studniówkę, która odbędzie się 09.02.2019 w Hotelu Binkowski w Kielcach, wynosi:

550,00 zł  - za parę (uczeń III klasy VI LO im. J.Słowackiego + os. towarzysząca nie będąca uczniem III klasy VI LO)

340,00 zł – za ucznia III klasy VI LO im. J.Słowackiego

Opłatę za studniówkę prosimy wpłacać na konto w banku:

PKO BP SA numer:72 1020 2629 0000 9202 0218 7565

Nazwa odbiorcy:Komitet studniówkowy Rady Rodziców

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa ucznia, nr raty.

Opłatę można uiścić w 2 ratach w nieprzekraczalnych terminach:

1 rata: 200,00 zł do 26 października 2018r,

2 rata: pozostała kwota do 30 listopada 2018r.

Z poważaniem Komitet Studniówkowy

 

REGULAMIN STUDNIÓWKI 2019 

uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 oraz z 2017 r. poz. 2245 i 2439),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sortu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968),

Statut VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach.

 1. Studniówka jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną przez rodziców uczniów klas maturalnych, których reprezentuje Komitet Studniówkowy utrzymujący stały kontakt z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami klas.
 2. Termin i miejsce studniówki: Hotel Binkowski Resort w Kielcach, 9 lutego 2019r.
 3. Czas rozpoczęcia: Godz. 19:00, 9 lutego 2019r.
 4. Czas zakończenia: Godz. 05:00, 10 lutego 2019r.
 5. Komitet Studniówkowy zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb o miejscu i terminie Studniówki.
 6. Zadaniem Komitetu Studniówkowego jest przygotowanie Studniówki i czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem.
 7. Wychowawcy uczniów klas maturalnych sprawują opiekę nad uczestnikami studniówki ze swoich klas w czasie trwania balu.
 8. Wychowawcy powinni mieć przy sobie listę uczestników wraz z numerami telefonów ich rodziców, co umożliwi kontakt z rodzicami uczniów konieczny w przypadku naruszenia przez nich niniejszego Regulaminu.
 9. Uczestnicy Studniówki są zobowiązani do przestrzegania Statutu szkoły oraz ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
 10. Wszyscy uczestnicy Studniówki w czasie jej trwania zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wychowawców oraz Komitetu Studniówkowego.
 11. Strój uczestnika Studniówki powinien podnosić rangę uroczystości.
 12. W przypadku zaistnienia podczas Studniówki szkody na osobie lub mieniu odpowiedzialność w tym zakresie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 13. W Studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszeni przez nich goście i osoby towarzyszące.
 14. Uczestniczący w studniówce uczniowie dostarczają organizatorom studniówki wypełniony Załącznik 3 niniejszego regulaminu najpóźniej czternaście dni przed imprezą i potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem własnoręcznym podpisem (Załącznik 1).
 15. Komitet Studniówkowy najpóźniej na 10 dni przed terminem studniówki przekazuje wychowawcom klas listy uczestników, a wychowawcy omawiają z uczniami regulamin imprezy na godzinach z wychowawcą.
 16. Podczas trwania Studniówki obowiązuje całkowity zakaz:

1)      palenia papierosów, wnoszenia i spożywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu (osoby będące pod wpływem tych środków nie będą mogły uczestniczyć w imprezie);

2)      wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów;

3)      opuszczania terenu hotelu Binkowski Resort w trakcie trwania balu (osoby, które opuszczą hotel, nie będą do niego ponownie wpuszczone); osoby opuszczające lokal przed zakończeniem imprezy są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie wychowawcy klasy.

 1. Uczestnik Studniówki, który naruszy zasady organizacji i przebiegu imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia lokalu.
 2. W przypadku osoby, która w dniu imprezy nie ukończyła 18 roku życia, po zakończeniu Studniówki jej opiekun prawny jest zobowiązany do osobistego odebrania uczestnika. Dopuszcza się samodzielny powrót tylko i wyłącznie w przypadku wcześniejszego przekazania pisemnej zgody opiekuna prawnego (Załącznik 2 niniejszego regulaminu).
 3. Rodzice dyżurujący podczas studniówki powinni zwracać uwagę na przestrzeganie regulaminu przez uczestników imprezy, a w razie złamania regulaminu powiadomić o tym fakcie wychowawcę i dyrektora szkoły.
 4. Komitet Studniówkowy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 5. Kwestie nieujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i Statut Szkoły.

 

 

Dodatkowe informacje