Rada Rodziców - aktualności

Rada Rodziców przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego

ul. Gagarina 5

25-031 Kielce

NIP:959-101-44-40

Nr rachunku:

35 1020 2629 0000 9102 0009 1140

PKO BP SA Oddział I w Kielcach

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodniczący – Pan Rafał Boroński

Wiceprzewodniczący – Pan Paweł Kubicki

Sekretarz – Pani Katarzyna Grzesik

Skarbnik – Pani Jolanta Jasieńczuk

 

REGULAMIN STUDNIÓWKI 2018 

uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 oraz z 2017 r. poz. 2245 i 2439),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sortu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968),

Statut VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach.

 1. Studniówka jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną przez rodziców uczniów klas maturalnych, których reprezentuje Komitet Studniówkowy utrzymujący stały kontakt z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami klas.
 2. Termin i miejsce studniówki: Hotel Grand Best Western w Kielcach, 10 lutego 2018r.
 3. Czas rozpoczęcia: Godz. 19:00, 10 lutego 2018r.
 4. Czas zakończenia: Godz. 06:00, 11 lutego 2018r.
 5. Komitet Studniówkowy zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb o miejscu i terminie Studniówki.
 6. Zadaniem Komitetu Studniówkowego jest przygotowanie Studniówki i czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem.
 7. Wychowawcy uczniów klas maturalnych sprawują opiekę nad uczestnikami studniówki ze swoich klas w czasie trwania balu.
 8. Wychowawcy powinni mieć przy sobie listę uczestników wraz z numerami telefonów ich rodziców, co umożliwi kontakt z rodzicami uczniów konieczny w przypadku naruszenia przez nich niniejszego Regulaminu.
 9. Uczestnicy Studniówki są zobowiązani do przestrzegania Statutu szkoły oraz ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
 10. Wszyscy uczestnicy Studniówki w czasie jej trwania zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wychowawców oraz Komitetu Studniówkowego.
 11. Strój uczestnika Studniówki powinien podnosić rangę uroczystości.
 12. W przypadku zaistnienia podczas Studniówki szkody na osobie lub mieniu odpowiedzialność w tym zakresie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 13. W Studniówce uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszeni przez nich goście i osoby towarzyszące.
 14. Uczestniczący w studniówce uczniowie dostarczają organizatorom studniówki wypełniony Załącznik 3 niniejszego regulaminu najpóźniej czternaście dni przed imprezą i potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem własnoręcznym podpisem (Załącznik 1).
 15. Komitet Studniówkowy najpóźniej na 10 dni przed terminem studniówki przekazuje wychowawcom klas listy uczestników, a wychowawcy omawiają z uczniami regulamin imprezy na godzinach z wychowawcą.
 16. Podczas trwania Studniówki obowiązuje całkowity zakaz:

1)      palenia papierosów, wnoszenia i spożywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu (osoby będące pod wpływem tych środków nie będą mogły uczestniczyć w imprezie);

2)      wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów;

3)      opuszczania terenu hotelu Grand Best Western w trakcie trwania balu (osoby, które opuszczą hotel, nie będą do niego ponownie wpuszczone); osoby opuszczające lokal przed zakończeniem imprezy są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie wychowawcy klasy.

 1. Uczestnik Studniówki, który naruszy zasady organizacji i przebiegu imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia lokalu.
 2. W przypadku osoby, która w dniu imprezy nie ukończyła 18 roku życia, po zakończeniu Studniówki jej opiekun prawny jest zobowiązany do osobistego odebrania uczestnika. Dopuszcza się samodzielny powrót tylko i wyłącznie w przypadku wcześniejszego przekazania pisemnej zgody opiekuna prawnego (Załącznik 2 niniejszego regulaminu).
 3. Rodzice dyżurujący podczas studniówki powinni zwracać uwagę na przestrzeganie regulaminu przez uczestników imprezy, a w razie złamania regulaminu powiadomić o tym fakcie wychowawcę i dyrektora szkoły.
 4. Komitet Studniówkowy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 5. Kwestie nieujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i Statut Szkoły.

 

 

Rada Rodziców, działająca przy VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, uprzejmie informuje, iż w dniu 18.09.2017 r. podjęła decyzję o wyborze ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2017/2018. Po analizie wszystkich złożonych ofert, wybrano Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., które złożyło najkorzystniejszą ofertę.

Składka roczna wynosi 48 zł, przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł. Okres ubezpieczenia od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. w przypadku uczniów klas pierwszych i drugich, a dla uczniów klas maturalnych okres ten został wydłużony do 31.10.2018 r.

Polisa zapewnia uczniom ochronę przez cały rok i na całym świecie. Obejmuje swoją ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków, m.in. śmierć wskutek NW, trwały uszczerbek wskutek NW, koszty leczenia wskutek NW, pobyt w szpitalu wskutek NW, pokrycie kosztów rehabilitacji w skutek NW.

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW

LIKWIDACJA SZKODY Z TYTUŁU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

NR  POLISY  UBEZPIECZENIOWEJW  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

COMPENSA   T.U.  S.A

POLISA  typ  184  nr  1010268

 

 

Dodatkowe informacje