Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami, Rozdział 6).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • Zarządzenie nr 10/2023 Świętokrzyskiego kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2023r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów dla klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa
  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dal dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2023/2024

 • Zarządzenie nr 17/2023 Świętokrzyskiego kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2023r
  w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

§ 1

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzony nabór dla absolwentów szkół podstawowych
do dziesięciu scharakteryzowanych w poniższej tabeli klas, po 34 uczniów w każdej:

Lp.

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Pierwszy język obcy

Drugi język obcy

Opis klasy

1.

1 A

matematyka, fizyka, informatyka

j. angielski

j. niemiecki

(dla kontynuujących naukę – zakres podstawowy)

j. rosyjski (dla początkujących)*

DSD

Klasa patronacka firmy Transition Technologies o rozszerzonym profilu informatyki obejmującym zajęcia dodatkowe z programowania komputerowego w klasie drugiej i trzeciej.

2.

1 B

matematyka, fizyka, informatyka

j. angielski

j. niemiecki

(dla kontynuujących naukę – zakres podstawowy)

j. hiszpański (dla początkujących)

DSD

Klasa objęta patronatem Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie kształcenia w obszarze teleinformatyki, dająca możliwość ukończenia wybranych kursów CISCO i uzyskania międzynarodowych certyfikatów.

3.

1 C

matematyka geografia,
j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

(dla kontynuujących naukę – zakres podstawowy)

j. rosyjski (dla początkujących)*

DSD

Klasa ekonomiczna z przedmiotem: zajęcia ekonomiczne; Business English
(w ramach języka angielskiego). Innowacja programowa z geografii (autorski program nauczania uwzględniający wykorzystanie programu QGIS*.)

*QGIS umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, w tym zastosowanie współrzędnych GPS wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map.

4.

1 D

matematyka, geografia,
biznes i zarządzanie

j. angielski

j. niemiecki

(dla kontynuujących naukę – zakres podstawowy)

j. hiszpański

(dla początkujących)

DSD

Klasa biznesowa z przedmiotem: zajęcia ekonomiczne; biznes i zarządzanie, Business English
(w ramach języka angielskiego).

5.

1 E

biologia, chemia, matematyka

j. angielski

j. niemiecki

(dla kontynuujących naukę – zakres podstawowy)

j. rosyjski (dla początkujących)*

DSD

Klasa medyczna (w trybie stacjonarnym pracy szkoły zajęcia w szpitalu), realizująca autorski program Medical English i przedmiot: fizyka w medycynie.

6.

1 F

biologia, chemia

j. angielski

j. niemiecki

(dla kontynuujących naukę – zakres podstawowy )

j. hiszpański (dla początkujących)

DSD

Klasa medyczna (w trybie stacjonarnym pracy szkoły zajęcia w szpitalu), realizująca autorski program Medical English i przedmiot: fizyka w medycynie.

7.

1 G

biologia,

chemia

j. angielski

 

na poziomie dwujęzycznym

j. niemiecki

(dla kontynuujących naukę – zakres podstawowy)

j. francuski (dla początkujących)

DSD

Klasa dwujęzyczna (biologia i chemia, nauczana dwujęzycznie w języku polskim i angielskim).

8.

1H

j. polski, historia,

wos

j. angielski

j. niemiecki

(dla kontynuujących naukę – zakres podstawowy )

j. francuski

(dla początkujących)

DSD

Klasa prawnicza z przedmiotem: zajęcia prawnicze. Klasa pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

9.

1 I

matematyka, fizyka

j. angielski

na poziomie dwujęzycznym

j. niemiecki

(dla kontynuujących naukę – zakres podstawowy)

j. hiszpański (dla początkujących)

DSD

Klasa dwujęzyczna (fizyka i matematyka nauczana dwujęzycznie w języku polskim i angielskim).

10.

1 P

innowacja programowa z języka polskiego i  z matematyki, j. angielski

j. angielski

j. niemiecki (dla początkujących i kontynuujących naukę – zakres podstawowy)

DSD

Klasa przygotowująca do międzynarodowej matury. Najlepsi maturzyści z klasy (IB) są przyjmowani bez egzaminu na czołowe uczelnie świata, takie jak Oxford, Cambridge, Yale, MIT, Harward. Innowacja programowa z języka polskiego i z matematyki realizuje program nauczania w zakresie rozszerzonym.

*grupa kontynuacyjna możliwa, jeśli liczba chętnych pozwoli na utworzenie grupy (minimum 10 osób)Podczas wyboru konkretnych klas należy zwracać uwagę na ofertę drugiego języka obcego – język i poziom, pamiętając o zasadzie:

  1. grupa początkująca jest wyłącznie dla uczniów, którzy nie uczyli się danego języka w szkole podstawowej,

  2. grupa kontynuacyjna jest wyłącznie dla uczniów, którzy uczyli się danego języka w szkole podstawowej.

W szkole zostanie utworzona (jeżeli będzie wystarczająca liczba kandydatów) grupa międzyoddziałowa z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego, przygotowująca do egzaminu dyplomowego Deutsches Sprachdiplom (DSD) B2/C1.

Szkoła oferuje przygotowanie do wewnętrznego egzaminu na poziomie A2 (Internationale schulische Vergleichsarbeit 2) dla uczniów uczęszczających do grup kontynuujących naukę języka niemieckiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

§ 2

KRYTERIA REKRUTACJI

 

 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 1. dla klas 1A,1B,1C,1D,1E,1F,1H: wynosi 200 pkt. w tym

 • liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty - 100 pkt.,

 • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny i szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 100 pkt 1. dla klas 1G,1I,1P wynosi 215 pkt. w tym:

 • liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty – 100 pkt.,

 • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny i szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 100 pkt

 • liczba punktów możliwych do uzyskania za wynik sprawdzianu kompetencji językowych – 15 pkt. ( wynik procentowy razy 0,15)

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 1. języka polskiego,

 2. matematyki,

 3. języka obcego nowożytnego przeliczane są na punkty według zasady:

 • z języka polskiego i matematyki – wynik procentowy razy 0,35,

 • z języka obcego nowożytnego – wynik procentowy razy 0,3.

 1. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wymienionych w poniższej tabeli) – maksymalnie 72 punkty (według zasady: 4 przedmioty x 18 pkt = 72 pkt),
Lp.

Klasa

Przedmioty, z których oceny przeliczane są na punkty

1.

1 A

język polski, matematyka, fizyka, język angielski

2.

1 B

język polski, matematyka, fizyka, język angielski

3.

1 C

język polski, matematyka, geografia, język angielski

4.

1 D

język polski, matematyka, geografia, język angielski

5.

1 E

język polski, matematyka, biologia, chemia

6.

1 F

język polski, matematyka, biologia, chemia

7.

1G

język polski, matematyka, biologia, chemia

8.

1H

język polski, matematyka, historia, język angielski

9.

1I

język polski, matematyka, fizyka, język angielski

10

1P

język polski, matematyka, WOS, język obcy nowożytny, z którego kandydat otrzymał wyższą ocenę na świadectwiePrzy ustalaniu liczby punktów za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej stosuje się następujące przeliczenia:

 1. celujący - 18 punktów,

 2. bardzo dobry - 17 punktów,

 3. dobry - 14 punktów,

 4. dostateczny - 8 punktów,

 5. dopuszczający - 2 punkty;

 1. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

 2. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

 1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły (szczegółowe zasady przyznawania punktów określa Rozporządzenie).

 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu3 punkty.

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 5 z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają warunek, o którym mowa w §3 ust. 2 i 3. W przypadku klas 1G, 1I i 1P warunkiem koniecznym jest dodatkowo uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych.

 3. Podstawą kwalifikowania kandydata do klasy 1p - przygotowującej do Międzynarodowej Matury jest przystąpienie do sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego. Zdobycie co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania z testu oznacza, że uczeń może ubiegać się o przyjęcie do klasy 1p na zasadach ogólnych. Ze sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego zwolnieni są laureaci lub finaliści Olimpiady Języka Angielskiego, oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
  z języka angielskiego.

 4. Podstawą kwalifikowania kandydata do klas dwujęzycznych jest przystąpienie do sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego. Zdobycie co najmniej 40% punktów możliwych do uzyskania z testu oznacza, że uczeń może ubiegać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej na zasadach ogólnych. Ze sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego zwolnieni są laureaci lub finaliści Olimpiady Języka Angielskiego, oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego.

 

§3

ZASADY REKRUTACJI

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.

 2. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru, na stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl, gdzie kandydaci po zalogowaniu się w systemie będą mogli wygenerować wniosek o przyjęcie do szkoły oraz uzyskać wszelkie dane dotyczące szkoły, a także sprawdzić na kolejnych etapach rekrutacji status wniosku, liczbę chętnych do klas, do których dokonali wyboru. W celu wygenerowania wniosku kandydat powinien sam zarejestrować się w systemie, podając swój PESEL i ustanawiając hasło (zakładanie kont odbywa się poprzez wybranie opcji: „Zarejestruj się”). Korekty wpisanych do wniosku informacji można dokonać wyłącznie przed zatwierdzeniem wniosku przez szkołę pierwszego wyboru (jest to szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą).

 4. Kandydat może wybrać we wniosku dowolną liczbę szkół ponadpodstawowych, do których chce być przyjęty.

 5. Kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych szkół, przy czym ustala kolejność wybranych klas, kierując się zasadą: od najbardziej do najmniej preferowanych (klasa i szkoła wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy). Kandydat zostanie przez system przypisany tylko do jednej klasy w jednej szkole – najwyższego określonego przez kandydata wyboru, do której zakwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone w preferencjach wybory nie będą przez system rozpatrywane.

 6. Po wyborze szkół i klas kandydaci drukują z systemu i podpisują dwa egzemplarze wniosku i dostarczają tylko i wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru w terminie określonym w § 4. Wniosek musi być podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna. Na drugim egzemplarzu wniosku szkoła pierwszego wyboru potwierdza złożenie wniosku. Jeśli kandydat nie zostanie zakwalifikowany do szkoły pierwszego wyboru, wówczas wniosek, potwierdzony przez szkołę pierwszego wyboru, wraz z oryginałami dokumentów należy dostarczyć do szkoły, w której kandydat został zakwalifikowany. Istnieje również możliwość złożenia wniosku poprzez podpisanie go w Systemie Profilem Zaufanym, w takim przypadku kandydat nie musi już osobiście dostarczać wniosku do szkoły pierwszego wyboru. Wnioski podpisane Profilem Zaufanym, będą widoczne w zakładce „Wyszukaj”. Po wyszukaniu wniosku podpisanego Profilem Zaufanym, w kolumnie PZ (Profil Zaufany), będzie widoczny złożony podpis (imię i nazwisko osoby podpisującej) wraz z datą oraz możliwość pobrania druku wniosku.

 7. Jeżeli dane we wniosku są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, wniosek zostanie przyjęty i zaakceptowany (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu do Systemu. Gdy informacja o akceptacji wniosku nie pojawi się w systemie po 5 dniach od złożenia wniosku, kandydat powinien zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru.

 8. Do chwili otrzymania informacji o akceptacji wniosku nie wolno zmieniać w systemie preferencji, gdyż wniosek zostanie odrzucony. Informacja o tym fakcie pojawi się po zalogowaniu do Sytemu. W przypadku zmiany preferencji należy ponownie wydrukować i dostarczyć wnioski do szkoły pierwszego wyboru w terminie określonym w § 4.

 9. Kandydaci na pierwszym etapie rekrutacji składają następujące dokumenty:

 1. dwa podpisane przez siebie wnioski o przyjęcie do szkoły, o których mowa w ust.6, potwierdzone podpisem rodzica (lub prawnego opiekuna);

 2. kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył,

 3. dokumenty dodatkowe:

  1. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

  2. opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,

  3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności kandydata lub jednego z rodziców kandydata lub obojga rodziców lub rodzeństwa kandydata lub orzeczenie równoważne,

  4. dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą,

  5. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica i oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata przez jednego z rodziców oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  6. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wychowującej troje i więcej dzieci); oświadczenie rodzica jest opatrzone klauzulą, zastępującą pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, następującej treści: „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Wyżej wymienione dokumenty dodatkowe są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu
z dokumentu.
Dokumenty - oprócz dokumentów wymienionych w podpunkcie a) - mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Kandydaci zakwalifikowani do klas pierwszych zobowiązani są do złożenia
w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

 3. karta zdrowia,

 4. dwie podpisane fotografie,

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

 2. W przypadku kandydata, który jest obywatelem polskim i pobierał naukę w innym państwie podstawą rekrutacji jest świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku posiadania wolnych miejsc przez szkołę, na trzecim etapie brane są pod uwagę kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na kolejnym etapie brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

klasa 1 A

1. wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki

2. ocena z matematyki

3. ocena z fizyki

klasa 1 B

1. wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki

2. ocena z matematyki

3. ocena z fizyki

klasa 1 C

1. wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki

2. ocena z matematyki

3. ocena z geografii

klasa 1 D

1. wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki

2. ocena z matematyki

3. ocena z geografii

klasa 1 E

1. wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki

2. ocena z biologii

3. ocena z chemii

klasa 1 F

1. wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki

2. ocena z biologii

3. ocena z chemii

klasa 1 G

1. wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

2. ocena z biologii

3. ocena z języka angielskiego

klasa 1 H

1. wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

2. ocena z języka polskiego

3. ocena z historii

klasa 1 I

1. wynik egzaminu ósmoklasisty z języka matematyki

2. ocena z matematyki

3. ocena z fizyki

klasa 1 P

1. wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

2. wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

3. wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki

 

§ 4

TERMINARZ REKRUTACJI

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym*

1.

DOTYCZY pre-IB I DWUJĘZYCZNEJ

Złożenie wniosku (w formie papierowej, podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły pierwszego wyboru.

Dwa egzemplarze wydrukowanego z Systemu wniosku wraz z dokumentami (zapakowane w kopertę) kandydaci zanoszą do szkoły.

Potwierdzeniem złożenia wniosku jest jego akceptacja w Systemie w ciągu 5 dni od złożenia.

Drugi egzemplarz, potwierdzony przez szkołę pierwszego wyboru kandydaci otrzymają podczas składania kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku poprzez podpisanie go w Systemie Profilem Zaufanym, w takim przypadku kandydat nie musi już osobiście dostarczać wniosku do szkoły pierwszego wyboru. Wnioski podpisane Profilem Zaufanym, będą widoczne w zakładce „Wyszukaj”. Po wyszukaniu wniosku podpisanego Profilem Zaufanym, w kolumnie PZ (Profil Zaufany), będzie widoczny złożony podpis (imię i nazwisko osoby podpisującej) wraz z datą oraz możliwość pobrania druku wniosku.od 15.05.2023 r. od godz. 8.00do 31.05.2023 r. do godz. 15.00od 31.07.2023 r. od godz. 8.00do 03.08.2023 r. do godz. 15.00

2

Złożenie do szkoły:

deklaracji przystąpienia do sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy 1p lub klasy dwujęzycznej , a także kopii zaświadczenia zwalniającego ze sprawdzianu,

podania o przyjęcie do grupy międzyoddziałowej z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego, przygotowującej do egzaminu dyplomowego Deutsches Sprachdiplom (DSD) B2/C1, a także kopii zaświadczenia zwalniającego ze sprawdzianu 

od 15.05.2023 r. od godz. 8.00do 31.05.2023 r. do godz. 15.00

od 31.07.2023 r. od godz. 8.00do 03.08.2023 r. do godz. 15.00

3

TERMINY DLA POZOSTAŁYCH ODDZIAŁÓW

(z wyłączeniem pre-IB i Dwujęzycznych)

 

Złożenie wniosku w tym zmiana wniosku (w formie papierowej, podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły pierwszego wyboru.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku poprzez podpisanie go w Systemie Profilem Zaufanym, w takim przypadku kandydat nie musi już osobiście dostarczać wniosku do szkoły pierwszego wyboru. Wnioski podpisane Profilem Zaufanym, będą widoczne w zakładce „Wyszukaj”. Po wyszukaniu wniosku podpisanego Profilem Zaufanym, w kolumnie PZ (Profil Zaufany), będzie widoczny złożony podpis (imię i nazwisko osoby podpisującej) wraz z datą oraz możliwość pobrania druku wniosku.

od 15.05.2023 r. od godz. 8.00do 21.06.2023 r. do godz. 15.00

od 31.07.2023 r. od godz. 8.00do 03.08.2023 r. do godz. 15.00

 

4

Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych:

  1. z języka angielskiego dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy 1p (pre-IB), przygotowującej do nauki w klasie z Międzynarodową Maturą lub klasy dwujęzycznej,

Dla osób, które z przyczyn od siebie niezależnych nie mogły przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie dodatkowy egzamin odbędzie się 6 lipca o godz. 10.00

  1. z języka niemieckiego (poziom A2/B1) dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do grupy międzyoddziałowej DSD z rozszerzonym programem nauczania tego językaDla osób, które z przyczyn od siebie niezależnych nie mogły przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie dodatkowy egzamin odbędzie się 6 lipca o godz. 10.00

02.06.2023r.

godz. 10.0005.06.2023r.

godz. 10.00

 

04.08.2023r.

godz. 10.0005.08.2023r.

godz. 10.00 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów kompetencji językowychPodanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów kompetencji językowych osób, które przystąpiły do egzaminu w terminie dodatkowym. 

Do 16.06.2023r.

do godz. 15.00

11.07.2023r.

do godz. 15.00 

do 09.08.2023r.

do godz. 10.00

 

6

 1. Samodzielne wprowadzenie do Systemu przez kandydatów ocen, jakie uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz innych osiągnięć wpisanych na świadectwie.

 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (dostarczenie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru) oraz o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 3. Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

Kandydaci kopię świadectwa ukończenia szkoły i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty dostarczają do szkoły.

Istnieje również możliwość dołączenia skanów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty w Systemie. Możliwość dołączenia takich dokumentów, będzie z zakładce „Załączniki”.

od 23.06.2023r. godz. 8.00do 12.07.2023r. do godz.15.00

 

od 31.07.2023 r. od godz. 8.00do 03.08.2023 r. do godz. 15.00

 

7

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

do 12.07.2023 r.

 

do 03.08.2023r.

8

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i zatwierdzenie ich w systemie.do 19.07.2023r.

 do 10.08.2023r.

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

 

20.07.2023r.

do godz. 10.00

 

11.08.2023r.

do godz.10.00

10

Potwierdzenie przez rodzica kandydata umieszczonego na liście zakwalifikowanych woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.UWAGA: Niedoręczenie wyżej wymienionych dokumentów traktowane jest jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

od 21.07.2023r.

godz. 8.00do 27.07.2023r.

do godz. 15.00

 

od 16.08.2023r.

godz. 8.00do 23.08.2023r.

do godz. 15.00

 

11

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

28.08.2023r.

do godz. 14.00

 

24.08.2023r.* Postępowanie uzupełniające prowadzone jest dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół i dla tych, którzy zrezygnowali z miejsca w szkole, do której zostali przyjęci. Rekrutacja prowadzona jest w elektronicznym systemie naboru na tych samych zasadach, co rekrutacja prowadzona w pierwszym terminie od dnia 16 maja 2022r. do 01 sierpnia 2022r.§ 5

PROCEDURY ODWOŁAWCZE 1. Rodzic kandydata nieprzyjętego do szkoły może w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 2. Komisja rekrutacyjna sporządza pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.

 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie rodzica, o którym mowa w ust. 3 w terminie 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.§ 6

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o rodzicach kandydata należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów kandydata oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad kandydatem.

Dyrektor

VI Liceum Ogólnokształcącego

im. Juliusza Słowackiego

w Kielcach

Dodatkowe informacje