REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU CHEMICZNEGO

 „TURNIEJ All-CHEMICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

KIELCE 2022

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Kuratora Oświaty

.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz                                                                         

 1. CELE KONKURSU

 • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań chemią

 • Propagowanie znaczenia wiedzy chemicznej w życiu codziennym, w tym w czasie pandemii

 • Upowszechnianie wiedzy chemicznej w języku angielskim oraz posługiwania się podstawową terminologią chemiczną

 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami

 • Propagowanie znajomości podstawowych pojęć chemicznych w języku angielskim

 • Popularyzacja języka angielskiego oraz podkreślanie jego doniosłej roli w rozwoju wielu dziedzin nauki.

 1. TERMINARZ KONKURSU

 •  Do 22 lutego 2022r. – zgłaszanie szkół do udziału w konkursie

 • 2 marca 2022r. – 1 etap konkursu (etap szkolny), test rozwiązywany w szkołach macierzystych w godz. 10.00 - 11.00 (w przypadku nauczania zdalnego w wersji on-line w szkołach macierzystych)

 • 16 marca 2022r. – 2 etap konkursu (etap międzyszkolny), test rozwiązywany w VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach w godz. 10.00 – 11.00 (w przypadku nauczania zdalnego w wersji on-line w szkołach macierzystych)

 • 21 marca 2022r. – ogłoszenie wyników konkursu,

 • kwiecień 2022r. przekazanie nagród i dyplomów dla laureatów konkurs

 1. ORGANIZACJA KONKURSU

Organizatorem konkursu jest VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Za organizację, nadzór i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest zespół nauczycieli chemii.

Konkurs przebiega dwuetapowo:

Etap szkolny - 2 marca 2022r.w godz. 10.00-11.00;

Etap międzyszkolny- 16 marca 2022r. w godz. 10.00 – 11.00.

TURNIEJ All-CHEMICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” jest konkursem o zasięgu wojewódzkim. Jest adresowany do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej z całego województwa świętokrzyskiego zainteresowanych nauką języka angielskiego oraz naukami matematyczno – przyrodniczymi. Rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:

-Kategoria I – zadania przygotowane zostaną w języku polskim;

-Kategoria II – zadania przygotowane zostaną w języku angielskim.

Limit punktów będący podstawą kwalifikacji do II etapu jest taki sam dla wszystkich szkół i wynosi co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów w jednej bądź obu kategoriach.

Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesyłać na dołączonym do regulaminu formularzu najpóźniej do 22 lutego 2022r. na adres mailowy turniejallchemiczny22@gmail.com.

Każda szkoła zostanie poinformowana o zakwalifikowaniu do konkursu za pośrednictwem kontaktu podanego w formularzu zgłoszeniowym.

 1. PRZEBIEG KONKURSU

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia II Edycji Turnieju w formie online.

Dyrektor Placówki zakwalifikowanej do konkursu powołuje Szkolną Komisję Konkursową, w skład której wchodzi dwóch nauczycieli. Opiekę nad uczniami sprawować będzie nauczyciel zgłaszający szkołę do konkursu, zaś wsparcie z ramienia Organizatora zapewni stały kontakt przez komunikator zoom z osobami wyznaczonymi jako host spotkania dla danej szkoły (odpowiednie linki do spotkań otrzyma mailowo opiekun zgłaszający szkołę).W dniu etapu szkolnego Organizator przesyła drogą mailową do opiekuna uczniów do godz. 9.30 zadania lub link, pod którym znajdą się zadania testowe dla uczestników konkursu. Za przekazanie zadań lub linku bezpośrednio uczniom odpowiada Szkolna Komisja Konkursowa. Czuwa ona również nad prawidłowym przebiegiem konkursu, zapewnia uczestnikom warunki do samodzielnej pracy. Opracowuje ona również wyniki konkursu i wyłania osoby, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów z jednej bądź obu kategorii.

W etapie międzyszkolnym biorą uczniowie zakwalifikowani po etapie szkolnym.

Etap międzyszkolny przeprowadzony zostanie w VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach lub szkołach macierzystych uczestników.  Każdy uczeń rozwiązuje zestaw zadań lub w wersji online za pośrednictwem platformy testowej. Zestaw zawiera zadania chemiczne sformułowane w języku polskim bądź w języku angielskim (kategoria 2) przez nauczycieli i uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Wszystkie zadania mają charakter testowy i są testami jednokrotnego wyboru. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest jeden punkt. Nie przyznaje się żadnych punktów karnych za odpowiedź niepoprawną. Uczniowie proszeni są o stawienie się przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem konkursu w celu zalogowania się na odpowiednie platformy, zaś szkoły zgłaszające chęć udziału w konkursie zobowiązane są do zapewnienia uczniom sali z dostępem do komputerów i internetu.

Używanie kalkulatorów, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych jest niedozwolone w czasie trwania konkursu, praca powinna być w pełni samodzielna.

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ  PRZEWIDYWANE  NAGRODY

Pierwszy etap konkursu odbędzie się 2 marca 2022r.; do dnia 9 marca Szkolne Komisje Konkursowe przekażą drogą mailową listę zakwalifikowanych uczestników zgodnie z załączonym formularzem.

Drugi etap konkursu odbędzie się 16 marca 2022 r.; weryfikowanie wyników odbędzie się w dniach 17 – 20 marca 2022 roku.

W dniu 21 marca 2022r. opiekunowie wszystkich uczestników zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową poprzez kontakt podany w formularzu zgłoszeniowym. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach (slowacki.kielce.eu), zaś przekazanie dyplomów i nagród odbędzie się w kwietniu 2022r.

Zwycięzcami zostają uczestnicy, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w drugim etapie konkursu. Otrzymują oni tytuł laureata konkursu i zdobywcy odpowiednio I, II i III miejsca. Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 1. PUBLIKOWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Każdy uczestnik Maratonu Matematycznego przedkłada podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) zgodę na udział w konkursie, publikowanie i przetwarzanie danych osobowych. Stosowny druk jest dołączony do formularza zgłoszeniowego. Zgody te archiwizuje Szkolna Komisja Konkursowa. Opiekun drużyny, podczas zgłaszania udziału poszczególnych uczestników w drugim etapie konkursu, przedkłada zgody Organizatorowi, przesyłając ich skany na adres mailowy turniejallchemiczny22@gmail.com.

 

 1. WYKAZ LITERATURY POMOCNEJ W PRZYGOTOWANIU SIĘ DO KONKURSU

Etap szkolny:

 W zakresie słownictwa anglojęzycznego: Materiały znajdujące się w wersji online na stronach: National 5 Chemistry - Scotland - BBC Bitesize

- podręczniki i zbiory zadań do nauki chemii w klasie VII i VIII szkoły podstawowej dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN do nowej podstawy programowej. 

Etap międzyszkolny:

Materiały znajdujące się w wersji online na stronach: National 5 Chemistry - Scotland - BBC Bitesize

-Zadania dla uczestników konkursów chemicznych, A. Rygielska, wyd. Oficyna Edykacyjna Pazdro

Zbiór zadań z konkursów chemicznych: 1992-1996: materiały metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych / [oprac. Helena Koba et al.], Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Bielsku Białej

Zbiór zadań z rozwiązaniami „Chemia”- M.A.Bigos  WSiP

Zadania od łatwych do trudnych – K .Pazdro,  M. Koszmider Oficyna Edukacyjna Pazdro

Zbiór zadań z chemii dla gimnazjum 1-3, J Głowacki, T. Szrama WSiP 2003

Przykładowe zadania

 1. What is the charge on an electron?
 1. One positive
 2. No charge
 3. One negative
 1. How many neutrons does this atom of carbon have?

12C

 1. 6
 2. 8
 3. 14

 3. What is the atomic number of an atom equal to?

 1. The number of protons in the nucleus
 2. The number of neutrons in the nucleus
 3. The numbers of protons and neutrons in the nucleus
 1. What are isotopes?
 1. Compounds with the same molecular formulae but different structural formulae
 2. Atoms with the same mass number but different atomic number
 3. Atoms with the same number of protons but a different number of neutrons
 1. Which of the following values are the correct values for a, b and c required to balance the equation aCO(g)+bO2(g)→cCO2(g)

a = 2, b = 1 and c = 2

a = 3, b = 1 and c = 3

a = 2, b = 2 and c = 4

 1. Which of the following has the correct pH values for acids, alkalis and neutral solutions?
 1. Acid pH<7, Alkali pH>7and Neutral pH=7
 2. Acid pH>7, Alkali pH<7 and Neutral pH=7
 3. Acid pH<7, Alkali pH=7 and Neutral
 1. Which of the following hydrocarbons would rapidly decolourise bromine solution?
 1. Propene
 2. Propane
 3. Cyclopropane

  8.What type of reaction does this equation represent?

Propene + Chlorine→1,2−dichloropropane

 1. Combustion
 2. Hydrolysis
 3. Addition

 9.

 

Substance

Melting Point (°C)

Boiling Point (°C)

Electrical conductivity as a solid

Electrical conductivity as a liquid

Electrical conductivity in aqueous solution

A

1538

2862

Good

Good

Insoluble

B

1414

3625

Poor

Poor

Poor

C

650

1091

Good

Good

Insoluble

D

801

1413

Poor

Good

Good

E

-182

-162

Poor

Poor

Poor

F

851

1633

Poor

Good

Good

The table shows the properties of some different substances. Which substances are covalent?

 1. B + E
 2. A + C
 3. C + E

 

 

Dodatkowe informacje