Regulamin rekrutacji do klasy pre-IB i IB

UWAGA! Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego
dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej 

ubiegających się o przyjęcie do klasy 1P (pre-IB)
odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021r. o godz. 10:00

           Rekrutacja pre-IB

  • Uczeń po ukończeniu 8 klasy szkoły podstawowej

 

Ważne!:

Rekrutacja do klasy Pre-IB odbywa się na zasadach określonych w Zasadach i kryteriach rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, ale wcześniej uczeń musi uzyskać akceptację komisji rekrutacyjnej w zakresie języka angielskiego.

Podstawą do ubiegania się o przyjęcie do klasy pre-IB jest pozytywne zaliczenie sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego (min. 50%), który odbywa się każdego roku pod koniec maja lub posiadanie certyfikatu o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 według europejskiego portfolio językowego (certyfikat FCE z oceną A, B lub C, certyfikat CAE z oceną A, B lub C, certyfikat CPE z oceną A, B lub C, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata w konkursie przedmiotowym z języka angielskiego lub w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego). Aby przystąpić do sprawdzianu należy wcześniej złożyć podanie w sekretariacie szkoły (lub pocztą elektroniczną sekretariat@slowacki.kielce.eu)

Do pobrania

- wzór podania do klasy pre-IB (dla ucznia 8 klasy szkoły podstawowej)

- do podania do klasy pre-IB trzeba dołączyć zaświadczenie o ocenach semestralnych uzyskanych w 8 klasie szkoły podstawowej. Na zaświadczeniu powinna być umieszczona pieczątka szkoły i podpis wychowawcy klasy. Uczniowie posiadający certyfikat, który zwalnia ich ze sprawdzianu, składają w sekretariacie szkoły również jego kopię wraz z potwierdzonym przez wychowawcę klasy zaświadczeniem o ocenach semestralnych uzyskanych w 8 klasie szkoły podstawowej.

  • Uczeń po ukończeniu 1 klasy czteroletniego liceum

Rekrutacja do klasy 2 pre-IB (po ukończeniu 1 klasy czteroletniego liceum) odbywa się na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnym regulaminie obowiązującym podczas realizacji programu Międzynarodowej Matury w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Uczeń po ukończeniu klasy pierwszej czteroletniego liceum innej niż pre-IB w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Kielcach lub klasy pierwszej liceum w innej szkole ubiega się o przyjęcie do klasy 2 Pre-IB w następujący sposób:

1.Składa do dyrektora szkoły podanie o przystąpienie do testu kompetencji z języka angielskiego wraz z wykazem ocen semestralnych uzyskanych w 1 klasie liceum.

2.Przedkłada dokumenty uprawniające go do zwolnienia z testu kompetencji z języka angielskiego (certyfikat FCE z oceną A , certyfikat CAE z oceną A, B lub C, certyfikat CPE z oceną A, B lub C).

3.Przystępuje do testu kompetencji z języka angielskiego, który odbywa się każdego roku na przełomie maja i czerwca lub jest z niego zwolniony. Uzyskanie wyniku min. 50% jest warunkiem zaliczenia testu.

4.Wykazuje się co najmniej poprawną oceną z zachowania i co najmniej dobrymi ocenami z przedmiotów nauczania.

5.Uzyskuje promocję do klasy drugiej liceum.

6.Jest przyjęty do klasy drugiej pre-IB, o ile są wolne miejsca. W przypadku gdy liczba chętnych przekracza liczbę wolnych miejsc, o przyjęciu decydują wyniki testu kompetencji oraz wyniki nauczania z przedmiotów nauczanych w klasie pre-IB.

7.Zobowiązuje się do wyrównania różnic programowych wynikających z realizowanej w klasie pre-IB innowacji.

 

UWAGA! Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego
dla uczniów 1 klas liceum ubiegających się o przyjęcie do klasy 2 pre-IB
odbędzie się 31 maja 2021 r. w godz. 9.50 - 11.40.


Podania należy składać w sekretariacie szkoły do 26 maja 2021r.

Do pobrania

- wzór podania do klasy 2 pre-IB (dla ucznia 1 klasy czteroletniego liceum) 

zakres materiału do sprawdzianu kompetencji

- do podania do klasy IB trzeba dołączyć zaświadczenie o ocenach semestralnych uzyskanych w 1 klasie liceum. Na zaświadczeniu powinna być umieszczona pieczątka szkoły i podpis wychowawcy klasy. Uczniowie posiadający certyfikat, który zwalnia ich ze sprawdzianu, składają w sekretariacie szkoły również jego kopię wraz z potwierdzonym przez wychowawcę klasy zaświadczeniem o ocenach semestralnych uzyskanych w 1 klasie liceum.

 

          Rekrutacja IB

  • Uczeń po ukończeniu 2 klasy czteroletniego liceum

Rekrutacja do klasy IB (po ukończeniu 2 klasy czteroletniego liceum) odbywa się na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnym regulaminie obowiązującym podczas realizacji programu Międzynarodowej Matury w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Uczeń po ukończeniu klasy drugiej czteroletniego liceum innej niż pre-IB w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Kielcach lub klasy drugiej liceum w innej szkole ubiega się o przyjęcie do klasy IB w następujący sposób:

1.Składa do dyrektora szkoły podanie o przystąpienie do testu kompetencji z języka angielskiego wraz z wykazem ocen semestralnych uzyskanych w 2 klasie liceum.

2.Przedkłada dokumenty uprawniające go do zwolnienia z testu kompetencji z języka angielskiego (certyfikat FCE z oceną A , certyfikat CAE z oceną A, B lub C, certyfikat CPE z oceną A, B lub C).

3.Przystępuje do testu kompetencji z języka angielskiego, który odbywa się każdego roku na przełomie maja i czerwca lub jest z niego zwolniony.

4.Składa do koordynatora programu deklarację wyboru przedmiotów.

5.Wykazuje się co najmniej poprawną oceną z zachowania.

6.Uzyskuje promocję do klasy trzeciej liceum.

7.Przedstawia świadectwo ukończenia 2 klasy liceum z ocenami co najmniej dobrymi (4) z przedmiotów wybranych na poziomie HL i co najmniej dostatecznymi (3) z przedmiotów wybranych na poziomie SL.

8.Jest przyjęty do klasy 1M (klasa pierwsza programu dyplomowego), o ile są wolne miejsca. W przypadku gdy liczba chętnych przekracza liczbę wolnych miejsc, o przyjęciu decydują wyniki testu kompetencji oraz wyniki nauczania z przedmiotów deklarowanych do realizacji w programie dyplomowym.

9.Zobowiązuje się do wyrównania różnic programowych wynikających z realizowanej w klasie pre-IB innowacji.

 

UWAGA! Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego
dla uczniów 1 klas liceum ubiegających się o przyjęcie do klasy 1M (IB)
odbędzie się 1 czerwca 2021 r. w godz. 8.00-9.40.


Podania należy składać w sekretariacie szkoły do 26 maja 2021r.

Do pobrania

- wzór podania do klasy IB (dla ucznia 2 klasy czteroletniego liceum)  

zakres materiału do sprawdzianu kompetencji

 

- do podania do klasy IB trzeba dołączyć zaświadczenie o ocenach semestralnych uzyskanych w 1 klasie liceum. Na zaświadczeniu powinna być umieszczona pieczątka szkoły i podpis wychowawcy klasy. Uczniowie posiadający certyfikat, który zwalnia ich ze sprawdzianu, składają w sekretariacie szkoły również jego kopię wraz z potwierdzonym przez wychowawcę klasy zaświadczeniem o ocenach semestralnych uzyskanych w 1 klasie liceum.

 

Pytania proszę kierować do pana Jacka Jarosa – koordynatora programu IB:
yacekyaros@gmail.com lub do sekretariatu szkoły tel. (41) 36-76-165.

Dodatkowe informacje