Sprawdzian kompetencji z języka niemieckiego

2.06.2021r. o godz. 10.00 odbędzie się sprawdzian kompetencji z języka niemieckiego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do grupy z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego – DSD II.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka niemieckiego oraz kandydaci posiadający dyplom potwierdzający kompetencje z języka niemieckiego na poziomie A2 lub B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji w ramach ubiegania się o przyjęcie do programu DSD. Zainteresowani proszeni są o dostarczenie kopii certyfikatu lub zaświadczenia zwalniającego ze sprawdzianu.

Aby przystąpić do sprawdzianu należy złożyć podanie w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 27.05.2021r. Podanie należy złożyć drogą elektroniczną na adres sekretariatu szkoły (sekretariat@slowacki.kielce.eu)

Dalsza rekrutacja odbywa się na zasadach ogólnych określonych w Zasadach i kryteriach rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego na rok szkolny 2021/2022.

Pytania proszę kierować do pani Sabiny Filipiak – szkolnego koordynatora programu DSD II. (sabina.filipiak@gmail.com)

 


Materiały do ściągnięcia:

Organizacja sprawdzianu kompetencji

Podanie o przystąpienie do sprawdzianu do grupy  DSD

Zakres materiału na sprawdzian kompetencji językowych DSD do grupy DSD

Dodatkowe informacje