W grupie 6 uczeń wybiera dodatkowy przedmiot z grupy 3 lub 4 albo drugi język obcy - język niemiecki

 

Podstawowym celem nauki języka obcego jest stworzenie uczniom warunków do nabycia umiejętności i wiedzy, umożliwiających im komunikowanie się. Jednocześnie jednak nauka języka obcego stanowi znakomitą okazję do uświadomienia sobie zjawisk towarzyszących procesom komunikacji oraz do rozwijania świadomości językowej. Uczymy się języków obcych , aby zapewnić sobie dostęp do nowych informacji, doświadczyć innej kultury ,lepiej rozumieć świat. W klasie z maturą międzynarodową olbrzymie znaczenie ma nauczanie  drugiego języka obcego, zwłaszcza w czasach, kiedy wiodący język angielski stał się  standardem.

 

Czego uczymy się w programie IB na lekcjach języka niemieckiego?

W klasie pierwszej (pre-IB) realizuje się obowiązującą od 2012 roku nową podstawę programową, taką  jak we wszystkich innych klasach pierwszych. Nauka odbywa się w dwóch grupach o różnym stopniu zaawansowania.

Poznawanie języka niemieckiego w  dwuletnim programie IB odbywa się na dwóch poziomach SL  i HL. Grupa SL doprowadza ucznia do poziomu B1 a grupa HL do poziomu B2. Na lekcjach  kształci się i doskonali wszystkie sprawności językowe a więc słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. W grupach HL opracowuje się również dwa wybrane dzieła literackie  krajów niemieckiego obszaru językowego.

Egzamin maturalny na poziomie SL i HL składa się z części ustnej i pisemnej. Część ustna obejmuje dwie części: rozmowa na podstawie obrazka wraz z dyskusją oraz zadania przeprowadzane na lekcji w formie dyskusji, rozmowy z odgrywaniem ról lub debaty. Obydwie części stanowią 30 % oceny końcowej.

 

Na część pisemną  składają się 3 części :

  • Egzamin  zdawany w połowie drugiego roku programu IB, polegający na napisaniu kreatywnej formy, bazującej na przeczytanych wcześniej   tekstach (poziom SL) lub utworach literackich (HL). Za tę część egzaminu można otrzymać 20% oceny końcowej.
  • Egzamin zdawany po zakończeniu dwuletniego programu IB

-arkusz pierwszy polega na przeczytaniu kilku tekstów i rozwiązaniu zadań do nich

-arkusz drugi polega na napisaniu wypracowania na jeden z podanych tematów

Obydwa arkusze stanowią 50 % oceny końcowej

 

Wielką zaletą uczestnictwa w zajęciach z języka niemieckiego jest  duża liczba godzin nauczania, możliwość czytania literatury niemieckiej w oryginale, a także ćwiczenie rozmaitych form prac pisemnych, systematycznie przygotowujących do matury.

Dodatkowe informacje