Język ojczysty A1

 

Kształcenie  języka ojczystego i wiedzy o literaturze  jest obowiązkowym modułem w programie IB na całym świecie. Współczesny uczeń to człowiek zorientowany głównie na teraźniejszość i przyszłość, a zadaniem szkoły jest pokazanie mu wartości przeszłości, w tym narodowej i europejskiej kultury. Głównym zadaniem zajęć  jest przygotowanie ucznia do dojrzałego i świadomego odbioru tekstów kultury, wpajanie poszanowania dla kultury ojczystej, ale i kształtowanie postawy dialogu międzykulturowego i tolerancji dla różnych zjawisk.

 

Czego uczymy się w programie IB na lekcjach języka polskiego?

W klasie pierwszej (pre-IB) jest realizowana innowacja programowa polegająca na poznawaniu szerokiego wyboru tekstów literackich oraz  dzieł sztuk plastycznych z różnych okresów, stylów i gatunków. Uczniowie czytają utwory lub ich fragmenty stanowiące literacki elementarz każdego Polaka i Europejczyka, oglądają ekranizacje, biorą udział w ważnych imprezach kulturalnych  w środowisku lokalnym. Rozwijają talenty i pasje, uczestnicząc w konkursach i projektach.

 

W dwuletnim programie IB  uczeń poznaje 10 tekstów na poziomie podstawowym i 13 na poziomie rozszerzonym. Analizie i interpretacji tekstów towarzyszy omawianie zagadnień z zakresu nauki o języku, kultury języka, teorii literatury niezbędnych do szczegółowego omówienia wskazanych tekstów. Utwory literackie omawiane są według czterech grup: pierwsza grupa – literatura powszechna, druga grupa – szczegółowa analiza utworów należących do różnych gatunków literackich, trzecia grupa – szczegółowa analiza utworów należących do tego samego gatunku, czwarta grupa – dowolny wybór zaproponowany przez nauczyciela.

W naszej szkole z literatury powszechnej czytamy Zbrodnię i karę Fiodora Dostojewskiego, Dżumę Alberta  Camusa, dodatkowo na poziomie rozszerzonym   Jądro ciemności Conrada. Pierwszy semestr kończy się napisaniem eseju interpretacyjnego – każdy może sobie wybrać problem zgodny z jego zainteresowaniami z wybranego utworu. Prace są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów, a za wartościowy, odkrywczy i dobrze napisany kompozycyjnie i językowo esej można zyskać już 25% punktacji końcowej.

Drugi semestr to czas dla poezji: wierszy Adama Mickiewicza, Wisławy Szymborskiej, Leopolda Staffa i Jana Kasprowicza (HL) oraz modernistycznych „poetów przeklętych”, czyli Artura Rimbauda i Charlesa Baudelaire’a. Efektem studiów jest przygotowanie indywidualnych prezentacji, w których interpretacja wybranego utworu poznanych twórców może być połączona z obrazem, piosenką, fragmentem filmu czy wideoklipu. Efektywna i efektowna praca może przynieść 15 % punktacji.

W trzecim semestrze szczegółowej analizie poddane są dwa utwory : Wesele Stanisława Wyspiańskiego i Granica Zofii Nałkowskiej, dodatkowo na poziomie rozszerzonym  Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza.  Zyskują one wiele znaczeń dzięki różnym kontekstom – poznaje się zjawiska kulturowe, nurty literackie, szkoły filozoficzne, a także… plotki o twórcach. Wycieczka edukacyjna do Krakowa i Bronowic pozwala przeżyć, a nie tylko poznać najważniejszy dramat o Polakach. Ten etap edukacji kończy komentarz do wylosowanego fragmentu utworu i rozmowa, co daje kolejne 15% punktacji końcowej.

 

Ostatni semestr to czas na krótkie utwory prozatorskie, bo przecież egzamin tuż, tuż, a czasu na spokojną lekturę coraz mniej. Utwory Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Jarosława Iwaszkiewicza  i Sławomira Mrożka reprezentują różne czasy historyczne, konwencje literackie i style językowe. Duży wybór tekstów służy przygotowaniu do egzaminu maturalnego, który wieńczy dzieło.

 

Jaka matura?

Przed wszystkim zaletą programu IB jest możliwość systematycznego gromadzenia punktów do wyniku końcowego,  trzy semestry kończą się wykonaniem zadań pisemnych (esej) i ustnych (prezentacja, komentarz).

W maju uczeń pisze dwie prace w warunkach egzaminacyjnych. W ramach arkusza pierwszego otrzymuje do interpretacji fragment prozy lub wiersz (do wyboru), egzaminator zewnętrzny będzie oceniał umiejętność logicznego, rzeczowego i refleksyjnego czytania literatury oraz sprawność  językową.

W drugim arkuszu będą zamieszczone trzy tematy, spośród których abiturient wybiera jeden i rozwija w formie rozprawki w oparciu o utwory poznane w ostatnim semestrze.

 

Dlaczego program IB?

Ponieważ uczeń

- ma możliwość różnych form pracy (prezentacje, projekty, pokazy multimedialne)  w grupach,

- ćwiczy rozmaite formy wypowiedzi pisemnych, np. komentarz interpretacyjny, rozprawkę, esej, wypowiedź refleksyjną, dzięki czemu skutecznie i systematycznie przygotowuje się do matury,

- zna harmonogram  oraz szczegółowe zasady i kryteria oceniania wszystkich zadań, co sprzyja rytmicznej organizacji własnej pracy i motywuje do podwyższania wyniku,

- racjonalnie i funkcjonalnie wykorzystuje czas w szkole dzięki dwugodzinnym zajęciom lekcyjnym,

- może w pełni zaprezentować swoje umiejętności i zainteresowania, wybierając tematy i utwory do referatów, prezentacji i esejów,

- ma szansę wykazania się szczególnymi osiągnięciami w interpretacji wybranych utworów, pisząc extended essay z języka ojczystego

 

Nasze osiągnięcia

- wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych

- prawie wszystkie eseje ocenione przez zewnętrznych egzaminatorów na najwyższą ocenę (A)

 

Dodatkowe informacje